ประชุมและมอบเงิน10000.00บาทเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแด่

โรงเรียนเชียงรายปํญญาณุสรณ์

26 เมษายน 2557